จัดสัมนาการเตรียมความพร้อมของนักทำงานในการเข้าสู่ AEC